Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky sdružení Pyramida zastoupené Fedorem Haljukem, členem sdružení Pyramida, IČ: 11127236, DIČ: CZ6107120756, Podnikatel je zapsán pod číslem 231/001362/401 v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí (dále prodávající):

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka reklamních předmětů, dárků, kuličkových per a drobného zboží (dále jen zboží), bez potisku nebo s potiskem, objednaných dle aktuální nabídky prodávajícího. Veškeré zboží nabízené prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.

Prodávající a kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:
Kupující, zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ a IČ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své .
Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou "Potvrzení zakázky". Doručením "Potvrzení zakázky" kupujícímu dochází k uzavření kupní smlouvy.

Pokud kupující zruší uzavřenou smlouvu zcela nebo částečně (stornuje část objednaného zboží), má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvaceti procent z ceny stornovaného zboží a nárok na náhradu "škody" (kromě jiného nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky). Stornovací poplatek, jakož i náhrada škody jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím.

Celková kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo úhradou zálohy a doplatku bankovním převodem, případně v hotovosti v sídle prodávajícího. Při dodávkách zboží s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.


Wechsel osobně http://platforma-reset.cz/diazepam-obecne-informace/ domácí léčba psoriázy

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.
Pro případ, že bude kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.142/1994 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o sedm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se prodávající s kupujícím dohodl na smluvní pokutě (ve výši 0,1% za každý den prodlení) z dlužné částky za každou vystavenou fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jedna dnů po řádném termínu splatnosti. Minimální výše smluvní pokuty se stanoví na 500 Kč. Zaplacením se rozumí připsání úhrady na účet prodávajícího nebo den úhrady vpřípadě úhrady v hotovosti. Úrok z prodlení, případně smluvní pokuta jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.
Na zboží prodávané podle Obchodního zákoníku poskytujeme záruku šest měsíců ode dne dodání.
Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být vždy písemná.

Cena za dopravu a manipulaci činí za balík do 20 kg 165 Kč/ks, balík do 30 kg 210 Kč/ks. Cena při odběrech hrazených dobírkou činí + 35 Kč. Cena za dopravu a manipulaci je uvedena bez DPH. Zákazníkům odebírajícím zboží osobně ze skladu Vysoké Mýto manipulaci neúčtujeme. Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit. Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši.

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb. Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- pět procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a prodávající z nich neposkytuje kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Obchodním zákoníkem.
Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek sdružení Pyramida zastoupeného Fedorem Haljukem, jako členem sdružení Pyramida dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti výše uvedeného sdružení. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

Neposkytujeme vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.

Ve Vysokém Mýtě 1. 4. 2006, Fedor Haljuk, člen sdružení Pyramida